อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางวิรานุรัช บุญท้วม มีตำแหน่งผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ระดับอานวยการกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ มีหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ตลอดจนแก้ปัญหา การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของ ข้าราชการและพนักงานจ้างภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้

- งานจัดทำแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
- การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและจาหน่ายพัสดุ ฯลฯ
- การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
- การเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
- งานจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบพัสดุ
- งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
- งานควบคุม ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ
- งานจำหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
- งานให้หน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน
- ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยจัดแบ่งงานในหน้าที่ออกเป็น 3 ฝ่าย และให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

1. ฝ่ายพัสดุ
นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ ระดับอานวยการต้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ ติดตามให้คำ ปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างภายในฝ่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการในเขตอำเภอศรีราชา, อำเภอสัตหีบ, อำเภอบางละมุง, อำเภอพานทอง และอำเภอสีชัง
- ควบคุมการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ดาเนินการของกองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการท่องเที่ยวและกีฬา, กองกิจการสภาฯ, สานักการช่าง, กองการเจ้าหน้าที่
- ควบคุมงานจัดทำทะเบียนคุมสัญญา บันทึกข้อตกลง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ฯลฯ

- ควบคุมงานจัดทำทะเบียนคุมประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประกาศประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และประกาศยกเลิก ฯลฯ
- ควบคุมงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- ควบคุมงานจัดทำโครงการสารสนเทศบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
- ควบคุมงานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกจ่าย กันเงินไว้จ่ายปีถัดไป
- ควบคุมงานเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่นๆ
- ควบคุมงานจัดทาระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ตามระเบียบฯ
- ปฏิบัติงานโต้ตอบหนังสือการตั้งข้อสังเกตของของหน่วยตรวจสอบภายนอกและภายใน
- ควบคุมตรวจสอบและรับผิดชอบ งานคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อ จัดจ้าง การต่ออายุ การขอเลื่อนขั้น ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ
- ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคส่งให้ สานักปลัดฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตั้งไว้ในเขตอำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง ยกเว้น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าประปาในเขต อำเภอสัตหีบ, อำเภอศรีราขา, อำเภอบางละมุง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ งานจ้างที่ปรึกษาและออกแบบโครงการ ที่ดาเนินการในเขตพื้นที่ อาเภอสัตหีบ, อาเภอศรีราชา, อาเภอบางละมุง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม บริหารจัดการ ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ROAD SHOW, โครงการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี (งานเฉพาะกิจ)

 

2. ฝ่ายทรัพย์สิน
นางสมพิศ ทองดารา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าทรัพย์สิน ระดับอำนวยการต้น มีหน้าที่ รับผิดชอบฝ่ายทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำ ปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างภายในฝ่ายทรัพย์สินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

- ควบคุมงานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน รวมทุกประเภท สรุปผลรายงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบฯ
- ควบคุมงานจัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณ และโอนเงินงบประมาณ
- ควบคุมงานจัดทำทะเบียนการยืม การขอใช้ ขอโอนทรัพย์สิน
- ควบคุมงานออกเลขรหัสครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีงบหน้าประจำเลข (สีส้ม) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (สีเหลือง) และจัดทำทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สีเขียว) ให้เป็นปัจจุบัน
- ควบคุมงานการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
- ควบคุมงานอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ควบคุมงานโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานราชการ ฯลฯ
- ควบคุมงานการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง และรถอื่นๆ
- ควบคุมงานให้ยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ควบคุมการจัดทำงบทรัพย์สิน, งานจัดแฟ้มข้อมูลพัสดุ, ครุภัณฑ์ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ควบคุมงานจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ในส่วนของฝ่ายทรัพย์สิน
- ควบคุมงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบฯ ในส่วนของฝ่ายทรัพย์สิน

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมาย และ กฎกระทรวง รวมทั้ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งไว้ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้าง เฉพาะอำเภอพนัสนิคม, อำเภอเกาะจันทร์ (ยกเว้นโรงเรียนในสังกัด อบจ.)
- ควบคุม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ดำเนินการของ กองแผนและงบประมาณ, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองคลัง, สานักปลัดฯ, สถานีขนส่งผู้โดยสาร
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งานวางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้าประปา ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์การเรียนรู้อาคารโลกใต้ทะเล (งานเฉพาะกิจ)
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบที่ดำเนินการในเขตอาเภอที่รับผิดชอบ

3. ฝ่ายแผน การ พัสดุ

นางกาญจนรัตน์ กูลศัตยาภิรมย์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผน การพัสดุ ระดับอำนวยการต้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำ ปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างภายในฝ่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
- ควบคุมและตรวจสอบ จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
- ควบคุมและตรวจสอบ จัดทำรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
- ควบคุมและตรวจสอบ งานออกหนังสือรับรองผลงาน และงานตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
- ควบคุมและตรวจสอบ งานตรวจสอบสภาพความชารุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา รวมทั้งงานแจ้งซ่อม โครงการที่อยู่ในภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- ควบคุมและตรวจสอบ งานจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และ งานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบฯ
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่ดำเนินการอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่
- ควบคุม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ดำเนินการของ กองศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้าประปา ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่ดำเนินการอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ยกเว้น โครงการที่อยู่ในเขตตำบลห้วยกะปิ, ตำบลเหมือง, ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลคลองตาหรุ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบที่ดำเนินการในเขตอำเภอเมืองชลบุรี

 

นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ตั้งไว้ในโครงการ ของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์, โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม, โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ. หนองใหญ่
- ควบคุม ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ดำเนินการของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองคลัง, กองแผนและงบประมาณ, และสำนักปลัดฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ดำเนินการในเขต อำเภอหนองใหญ่
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการจ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน และโครงการอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้

นางรมิดา จรรยาโสภณ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ตั้งไว้ในโครงการ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
- ควบคุม ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ดำเนินการของ สานักการช่าง, กองการเจ้าหน้าที่ และกองพัสดุฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้ำประปาที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองบ้านบึง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ดำเนินการในเขตอำเภอพานทอง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบที่ดำเนินการในเขตอำเภอพานทอง
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นางสาวสายบัว คงหาญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงานการศึกษาโครงการ ของโรงเรียนหัวถนนวิทยา อ. พนัสนิคม, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ. สัตหีบ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ดำเนินการในเขต อ. บ้านบึง ยกเว้นงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้าประปาฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ตามแผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกวิธี
- ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้

นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ดำเนินการในเขต อ. สัตหีบ, อำเภอเกาะจันทร์ ยกเว้นงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าประปาฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อและโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ทุกวิธี
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการของกองกิจการสภาฯ และกองท่องเที่ยวและกีฬา
- ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นายอภิโชติ เย็นธนากุล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ดำเนินการในเขต อำเภอเมืองชลบุรี เฉพาะตำบลห้วยกะปิ, ตำบลเหมือง, ตำบลดอนหัวฬ่อ, ตำบลคลองตำหรุ และอำเภอบ่อทอง ยกเว้นงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้าประปาฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ อำเภอบ่อทอง
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการของกองท่องเที่ยวและ กีฬา และกองอื่นตามที่ผู้อานวยการกองมอบหมาย
- ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 

นางสาวรัตนพร บรรจงประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิช าการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานตรวจสอบพัสดุประจาปี และจำหน่ายทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนการรายงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- งานยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานขอใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพัสดุ ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี
- งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี
- งานควบคุม/ตรวจสอบ การจัดทารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รายงาน จังหวัดชลบุรี ผ่านสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานรายงานบัญชีครุภัณฑ์ประจาเดือน
- งานกำหนดเลขรหัสพัสดุ
- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานควบคุม/ตรวจสอบ การออกหนังสือรับรองผลงาน
- งานควบคุม/ตรวจสอบ งานตรวจสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา รวมทั้งงานแจ้งซ่อมโครงการที่อยู่ในภาระผูกพันตามสัญญา
- งานจัดเก็บแฟ้มข้อมูลพัสดุ, ครุภัณฑ์, ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ( e-LAAS) และ ระบบ e-GP ให้เป็นไปตามระเบียบฯ

 

นางทัศนีย์ พนมรัสมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติม หรือได้รับมอบหมาย
- งานจำหน่ายทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
- งานโอนทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการอื่น (อสังหาริมทรัพย์)
- งานตรวจสอบพัสดุประจาปี และจาหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนการรายงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- งานรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี ตลอดจนรายงานการจำหน่ายพัสดุให้สานักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงหมาดไทย ตามระเบียบฯ
- การจัดทำงบทรัพย์สิน, งานจัดเก็บแฟ้มข้อมูล, ครุภัณฑ์ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) และระบบ e-GP ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- งานจัดทำงบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

นางสาววารุณีย์ ขันทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานจัดทำบัญชีงบหน้าประจาเลข (สีส้ม) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และ สัตว์พาหนะ (สีเหลือง) และจัดทำทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สีเขียว) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้เป็นปัจจุบัน
- งานรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน และจัดทำงบทรัพย์สิน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานโอนทรัพย์สิน (งานครุภัณฑ์ ) ให้ส่วนราชการอื่น และงานโอนระบบประปา
- งานจัดทำสถานะดำเนินงานในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลค่าใช้จ่ายงบประมาณของอปท. E-Plan
- งานรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี ตลอดจนรายงานการจำหน่ายพัสดุให้สานักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงหมาดไทย ตามระเบียบฯ
- งานจัดทำระบบ e-LAAS ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- งานจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ตามระเบียบฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเกาะสีชัง
- ช่วยงานฝ่ายพัสดุ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนางกาญจนรัตน์ กูลศัตยาภิรมย์

 

นางสาวสุรีย์พร พละสุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานสรรณบรรณโต้ตอบหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือ จัดเก็บเข้าแฟ้ม
- งานบุคลากร เช่น รายงานมาปฏิบัติงาน วันลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการของข้าราชการภายในกอง
- งานรายงานทั่วไปของกองพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบฯ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Thai English

สถานะ ออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

038770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
10
62
28484
131
702
38770

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-07 12:38:32