อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางวิรานุรัช บุญท้วม มีตำแหน่งผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ระดับอานวยการกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ มีหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ตลอดจนแก้ปัญหา การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของ ข้าราชการและพนักงานจ้างภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้

- งานจัดทำแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
- การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและจาหน่ายพัสดุ ฯลฯ
- การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
- การเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
- งานจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบพัสดุ
- งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
- งานควบคุม ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ
- งานจำหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
- งานให้หน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน
- ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยจัดแบ่งงานในหน้าที่ออกเป็น 3 ฝ่าย และให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

1. ฝ่ายพัสดุ
นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ ระดับอานวยการต้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ ติดตามให้คำ ปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างภายในฝ่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการในเขตอำเภอศรีราชา, อำเภอสัตหีบ, อำเภอบางละมุง, อำเภอพานทอง และอำเภอสีชัง
- ควบคุมการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ดาเนินการของกองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการท่องเที่ยวและกีฬา, กองกิจการสภาฯ, สานักการช่าง, กองการเจ้าหน้าที่
- ควบคุมงานจัดทำทะเบียนคุมสัญญา บันทึกข้อตกลง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ฯลฯ

- ควบคุมงานจัดทำทะเบียนคุมประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประกาศประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และประกาศยกเลิก ฯลฯ
- ควบคุมงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- ควบคุมงานจัดทำโครงการสารสนเทศบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
- ควบคุมงานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกจ่าย กันเงินไว้จ่ายปีถัดไป
- ควบคุมงานเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่นๆ
- ควบคุมงานจัดทาระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ตามระเบียบฯ
- ปฏิบัติงานโต้ตอบหนังสือการตั้งข้อสังเกตของของหน่วยตรวจสอบภายนอกและภายใน
- ควบคุมตรวจสอบและรับผิดชอบ งานคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อ จัดจ้าง การต่ออายุ การขอเลื่อนขั้น ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ
- ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคส่งให้ สานักปลัดฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตั้งไว้ในเขตอำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง ยกเว้น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าประปาในเขต อำเภอสัตหีบ, อำเภอศรีราขา, อำเภอบางละมุง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ งานจ้างที่ปรึกษาและออกแบบโครงการ ที่ดาเนินการในเขตพื้นที่ อาเภอสัตหีบ, อาเภอศรีราชา, อาเภอบางละมุง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม บริหารจัดการ ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ROAD SHOW, โครงการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี (งานเฉพาะกิจ)

 

2. ฝ่ายทรัพย์สิน
นางสมพิศ ทองดารา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าทรัพย์สิน ระดับอำนวยการต้น มีหน้าที่ รับผิดชอบฝ่ายทรัพย์สิน ดังนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำ ปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างภายในฝ่ายทรัพย์สินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

- ควบคุมงานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน รวมทุกประเภท สรุปผลรายงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบฯ
- ควบคุมงานจัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณ และโอนเงินงบประมาณ
- ควบคุมงานจัดทำทะเบียนการยืม การขอใช้ ขอโอนทรัพย์สิน
- ควบคุมงานออกเลขรหัสครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีงบหน้าประจำเลข (สีส้ม) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (สีเหลือง) และจัดทำทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สีเขียว) ให้เป็นปัจจุบัน
- ควบคุมงานการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
- ควบคุมงานอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ควบคุมงานโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานราชการ ฯลฯ
- ควบคุมงานการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง และรถอื่นๆ
- ควบคุมงานให้ยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ควบคุมการจัดทำงบทรัพย์สิน, งานจัดแฟ้มข้อมูลพัสดุ, ครุภัณฑ์ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- ควบคุมงานจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ในส่วนของฝ่ายทรัพย์สิน
- ควบคุมงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบฯ ในส่วนของฝ่ายทรัพย์สิน

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมาย และ กฎกระทรวง รวมทั้ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งไว้ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้าง เฉพาะอำเภอพนัสนิคม, อำเภอเกาะจันทร์ (ยกเว้นโรงเรียนในสังกัด อบจ.)
- ควบคุม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ดำเนินการของ กองแผนและงบประมาณ, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองคลัง, สานักปลัดฯ, สถานีขนส่งผู้โดยสาร
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งานวางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้าประปา ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์การเรียนรู้อาคารโลกใต้ทะเล (งานเฉพาะกิจ)
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบที่ดำเนินการในเขตอาเภอที่รับผิดชอบ

3. ฝ่ายแผน การ พัสดุ

นางกาญจนรัตน์ กูลศัตยาภิรมย์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผน การพัสดุ ระดับอำนวยการต้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำ ปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างภายในฝ่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
- ควบคุมและตรวจสอบ จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
- ควบคุมและตรวจสอบ จัดทำรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
- ควบคุมและตรวจสอบ งานออกหนังสือรับรองผลงาน และงานตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
- ควบคุมและตรวจสอบ งานตรวจสอบสภาพความชารุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา รวมทั้งงานแจ้งซ่อม โครงการที่อยู่ในภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- ควบคุมและตรวจสอบ งานจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และ งานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบฯ
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่ดำเนินการอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่
- ควบคุม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ดำเนินการของ กองศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้าประปา ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองชลบุรี ทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่ดำเนินการอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ยกเว้น โครงการที่อยู่ในเขตตำบลห้วยกะปิ, ตำบลเหมือง, ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลคลองตาหรุ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบที่ดำเนินการในเขตอำเภอเมืองชลบุรี

 

นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ตั้งไว้ในโครงการ ของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์, โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม, โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ. หนองใหญ่
- ควบคุม ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ดำเนินการของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองคลัง, กองแผนและงบประมาณ, และสำนักปลัดฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ดำเนินการในเขต อำเภอหนองใหญ่
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการจ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน และโครงการอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้

นางรมิดา จรรยาโสภณ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ตั้งไว้ในโครงการ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
- ควบคุม ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ดำเนินการของ สานักการช่าง, กองการเจ้าหน้าที่ และกองพัสดุฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้ำประปาที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองบ้านบึง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ดำเนินการในเขตอำเภอพานทอง
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบที่ดำเนินการในเขตอำเภอพานทอง
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นางสาวสายบัว คงหาญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงานการศึกษาโครงการ ของโรงเรียนหัวถนนวิทยา อ. พนัสนิคม, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ. สัตหีบ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ดำเนินการในเขต อ. บ้านบึง ยกเว้นงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้าประปาฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ตามแผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกวิธี
- ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้

นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ดำเนินการในเขต อ. สัตหีบ, อำเภอเกาะจันทร์ ยกเว้นงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าประปาฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อและโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ทุกวิธี
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการของกองกิจการสภาฯ และกองท่องเที่ยวและกีฬา
- ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นายอภิโชติ เย็นธนากุล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ดำเนินการในเขต อำเภอเมืองชลบุรี เฉพาะตำบลห้วยกะปิ, ตำบลเหมือง, ตำบลดอนหัวฬ่อ, ตำบลคลองตำหรุ และอำเภอบ่อทอง ยกเว้นงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้าประปาฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ อำเภอบ่อทอง
- ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการของกองท่องเที่ยวและ กีฬา และกองอื่นตามที่ผู้อานวยการกองมอบหมาย
- ปฏิบัติงานจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และงานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 

นางสาวรัตนพร บรรจงประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิช าการพัสดุปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานตรวจสอบพัสดุประจาปี และจำหน่ายทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนการรายงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- งานยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานขอใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพัสดุ ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี
- งานต่อทะเบียนและจัดทาประกันภัยรถราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี
- งานควบคุม/ตรวจสอบ การจัดทารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รายงาน จังหวัดชลบุรี ผ่านสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานรายงานบัญชีครุภัณฑ์ประจาเดือน
- งานกำหนดเลขรหัสพัสดุ
- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานควบคุม/ตรวจสอบ การออกหนังสือรับรองผลงาน
- งานควบคุม/ตรวจสอบ งานตรวจสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา รวมทั้งงานแจ้งซ่อมโครงการที่อยู่ในภาระผูกพันตามสัญญา
- งานจัดเก็บแฟ้มข้อมูลพัสดุ, ครุภัณฑ์, ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ( e-LAAS) และ ระบบ e-GP ให้เป็นไปตามระเบียบฯ

 

นางทัศนีย์ พนมรัสมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติม หรือได้รับมอบหมาย
- งานจำหน่ายทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
- งานโอนทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการอื่น (อสังหาริมทรัพย์)
- งานตรวจสอบพัสดุประจาปี และจาหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนการรายงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- งานรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี ตลอดจนรายงานการจำหน่ายพัสดุให้สานักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงหมาดไทย ตามระเบียบฯ
- การจัดทำงบทรัพย์สิน, งานจัดเก็บแฟ้มข้อมูล, ครุภัณฑ์ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) และระบบ e-GP ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- งานจัดทำงบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

นางสาววารุณีย์ ขันทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานจัดทำบัญชีงบหน้าประจาเลข (สีส้ม) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และ สัตว์พาหนะ (สีเหลือง) และจัดทำทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สีเขียว) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้เป็นปัจจุบัน
- งานรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน และจัดทำงบทรัพย์สิน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- งานโอนทรัพย์สิน (งานครุภัณฑ์ ) ให้ส่วนราชการอื่น และงานโอนระบบประปา
- งานจัดทำสถานะดำเนินงานในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลค่าใช้จ่ายงบประมาณของอปท. E-Plan
- งานรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี ตลอดจนรายงานการจำหน่ายพัสดุให้สานักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงหมาดไทย ตามระเบียบฯ
- งานจัดทำระบบ e-LAAS ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- งานจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ตามระเบียบฯ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเกาะสีชัง
- ช่วยงานฝ่ายพัสดุ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนางกาญจนรัตน์ กูลศัตยาภิรมย์

 

นางสาวสุรีย์พร พละสุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานสรรณบรรณโต้ตอบหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือ จัดเก็บเข้าแฟ้ม
- งานบุคลากร เช่น รายงานมาปฏิบัติงาน วันลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการของข้าราชการภายในกอง
- งานรายงานทั่วไปของกองพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดทำระบบ e-LAAS ตามระเบียบฯ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Thai English

สถานะ ออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

016039
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
6
40
5878
164
100
16039

Your IP: 3.228.10.34
Server Time: 2020-08-13 00:46:15